06 - 22818029 info@rimo.nl

Algemene voorwaarden

Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: RIMO
Vestigings- bezoek- en postadres:
Zonnewijzer 28, 3962 HT te Wijk bij Duurstede
www.rimo.nl
KvK-nummer: Utrecht 57486956
Btw-identificatienummer: NL0435.38.630-B02

Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Aanbod

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
Overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web-omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
Prijs
1. De prijzen van de artikelen zijn ook de prijzen die door de consument dienen te worden betaald vooraleer tot levering kan worden overgegaan.
2. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten.

Garantie

1.De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Hieronder vallen de RIMO 400 en Rimo 2000 alwaar U 2 jaar garantie heeft excl. de verzendkosten daartoe. Op alle overige producten zit geen garantie

Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
3. Het risico van beschadiging aan de geleverde verpakkingen berust bij de ondernemer Rimo tot het moment van bezorging aan de consument
4. Wanneer consument tekent voor ontvangst bevestigd zij de omverpakking van de bestelde goederen in ongehavende staat te hebben ontvangen. Zijn de verpakkingen beschadigd goederen weigeren voor ontvangst en laten retourneren aan afzender.
5. Reclames over de bestelde goederen in de verpakking dienen altijd binnen 24 uur bij de ondernemer Rimo bekend te zijn.

Betaling

1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen bij bestelling te worden voldaan.
2. Wanneer vooruitbetaling een onderdeel is van de bestelling kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.